“MH Consulting”, kompania rahovecase që kryen për ju procedurat fiskale dhe tatimore

Kompania konsultuese “MH Consulting”, ofron asistencë për fushën e shërbimeve fiskale dhe deklarimeve tatimore.

Kompania rahovecase merret me të gjitha procedurat e plotësimit dhe deklaratimit në lidhje me Libër Blerje, Libër Shitje, TVSH, Listpagesat, deklarimin dhe largimin e punonjësve të rinj, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, tatimin mbi fitimin etj.

Gjendet në rrugën “Gzim Hamza – Piktori”.

Ju mirëpret pronari Murat Haxhimurati.

Reklama