Home Bujqësi

12 rregullat e rëndësishme për mjeljen e lopëve

Para mjeljes Monitoro shëndetin e gjirit rregullisht Rishikoni rregullisht shëndetin e gjirit dhe cilësinë e qumështit. I përshtatshëm Kalifornia Testi i Infl amacioni (CMT). Mënyrë mjeljes Pavarësisht nga sistemi...